phần mềm và map ECu kozi lập trình

phần mềm can thiệp kết nối với máy tính   giành cho ecu kozi lập trình 

đối vs ecu kozi bấm về Map 0  mới kết nối được 

bị lỗi lh nhanh 0935177407 để mình fix link phục vụ các bạn
............................................

---->>ecu kozi pro setup
 

----> drive nếu không nhận ecu 

MAp Ecu kozi   

------> map Ecu kozi  

...........................

hướng dẫn toàn bộ bằng tiếng anh ( vui lòng google dịch ) 
chương 1 
chương 2 
cách cài đặt cơ bản